ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВ Академія Навичок, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яке є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері онлайн вивчення англійської мови. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Користувачі приймають умови цього Договору про нижче наведене.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується безкоштовно надати послуги з навчання Користувача англійської мови на базі онлайн платформ LINGVA.SKILLS.
1.2. Виконавець зобов’язується видати Користувачеві, який пройшов повний курс навчання, успішно освоїв освітню програму, здав підсумкову атестацію та здійснив оплату у розмірі 200,00 грн. (двісті грн. 00 коп.) Сертифікат/Диплом про закінчення курсу.
1.3. Користувач зобов’язується оплатити послуги відповідно до умов цього Договору.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надати Користувачеві послуги, передбачені пунктом 1 цього Договору.
2.1.2. Видати Користувачеві, який пройшов повний курс навчання, успішно освоїв освітню програму і здав підсумкову атестацію, Сертифікат/Диплом про закінчення курсу.
2.1.3. Отримуючи доступ до персональних даних Користувача, не передавати і не розголошувати ці дані третім особам.
2.2. Слухач зобов’язується:
2.2.1. Провести оплату за послуги за цим Договором в розмірі і шляхом, встановленому розділом 3 цього Договору.
2.2.2. Не передавати права та обов’язки за цим Договором іншим особам.
2.3. Користувач має право:
2.3.1. Отримувати без додаткової оплати консультації з питань, що виникають в процесі навчання і стосуються курсу, що вивчається.3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Сертифікату/Диплому складає 200,00 грн. (двісті грн. 00 коп.) за один курс.
3.2. Оплата за послуги за цим Договором проводиться Користувачем, шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок за допомогою платіжного сервісу LiqPay.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором лише за наявності вини. У разі порушення зобов’язань з вини однієї із сторін за цим Договором, ця сторона відшкодовує іншій стороні завдану шкоду у вигляді реального збитку.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами непереборної сили згідно з чинним законодавством. Після закінчення дії таких обставин виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором поновлюється.5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір може бути розірваний відповідно до чинного законодавства.
5.2. При розірванні Договору внаслідок односторонньої відмови Користувача від його виконання, повернення сплаченої ним за сертифікат грошової суми не здійснюється, оскільки зазначена грошова сума відноситься на компенсацію фактично понесених Виконавцем витрат по організації навчального процесу.6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Термін дії договору дійсний протягом місяця з дня його укладення/оплати послуг.
6.2. Відносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ НАВИЧОК"Код ЄДРПОУ 38870862
Адреса: 01033, м. Київ, вулиця Володимирська,
буд. 82-г, офіс 6
п/р UA183348510000000002600843244
в ПАТ «ПУМБ» м. Києва
Платник єдиного податку